Asayan Orin Lati Gbe Oluwa Ga

1.

Oluwa seun O, Oluwa e se O

Agbe o ga baba, Oluwa e se

Agbe o ga baba, Oluwa e se

(Please repeat)

 

2.

E ba mi gbe Jesu yi ga

En a en

Se b’oun l’obanla to s’oun nla

En a en

Se b’oun l’obanla to da gbogbo wa

En a en

Se b’oun l’obanla to kari aye

En a en

Se b’oun l’obanla alagbara

En a en

Oluwa jo, wagbe mi s’oke (X2)

Gbe mi lo si ibi gi ga

Oluwa jo, wag be mi s’oke

 

3.

E ba mi gbe Baba ga, e gbe ga

Chorus: E ba mi gbe Jesu, e gbega

E ba mi gbe Baba ga, e gbe ga

Chorus:

F’owo re gbe Baba ga, e gbe ga

Chorus:

Fi’po re gbe Baba ga, e gbe ga

Chorus:

Fi’jo re gbe Baba ga, e gbe ga

Chorus:

F’ayo re gbe Baba ga, e gbe ga

Chorus:

Fo’yaya gbe Baba ga, e gbe ga

Chorus:

 

4.

Kabiye si O

Hosanna O

E yin Jesu Kristi Oba aiku

Kabiye si O

Hosanna O

E yin Jesu Kristi Oba aiku

Egbe ga; egbe ga, eyin Jesus O,

E yin Jesu Kristi Oba aiku

(Please repeat)

 

5.

E ba mi gbe ga O

E ba mi yin Baba

Onise iya nu ni O

Awa maridi O

L’Olorun wa

 

Chorus:  E ba mi gbe ga O

E ba mi yin Baba

Onise iya nu ni O

Awa maridi O

L’Olorun wa

 

O ye ka gbe ga O

O ye ka yin Baba

Onise iya nu ni O

Awa maridi O

L’Olorun wa

 

Chorus:

 

E mi a gbe ga O

E mi a yin Baba mi

Onise iya nu ni O

Awa maridi O

L’Olorun wa

 

Chorus:

 

6.

E gbe ge ge ge ge ge ge

E gbe ge ge ge ge ge ge

E gbe ge ge, e gbo’luwa ga

(Please repeat)

 

7.

E ba mi gbe Jesu yi ga

Chorus: Oba nla Oba to ga

Edumare Oba to ga

 

F’owo re gbe Jesu yi ga

Chorus:

 

F’ipo re gbe Jesu yi ga

Chorus:

 

F’ijo re gbe Jesu yi ga

Chorus:

 

F’ayo gbe Jesu yi ga

Chorus:

 

F’oyaya gbe Jesu yi ga

Chorus:

 

-Selected Yoruba (Nigerian Language) Praise and Worship Songs

Leave a Reply