Emi O Yin O Olorun Mi (I Will Praise You My God)

Emi O yin O, yin O, yin O, yin O, yin O,

Emi O yin O, Olorun mi

Ogo ni fun Jesu

S’oun lo to lati yin

Emi O yin O, Olorun mi

 

English Interpretation:

 

I will praise you, praise you, praise you, praise you, praise you

I will praise you, my God

Glory be to Jesus

Who is worthy to be praised

I will praise you, my God

 

-Nigerian praise and worship song

-Author unknown

Leave a Reply