Ni Ile Baba Mi (In My Father’s House)

Ni ile baba mi
Opo ibugbe lo wa
Ni ile baba mi l’oke
Tayo, tayo, la o wa ni be
Tayo, tayo, la o wa ni be
Tayo, tayo, la o wa ni be
Ni ile baba mi l’oke

English Interpretation:

In my father’s house
Are many rooms
In my father’s house above
With joy, with joy, we shall al be there
With joy, with joy, we shall al be there
With joy, with joy, we shall al be there
In my father’s house above

– Yoruba (Nigerian Language) version by Chief Ebenezer (Obey) Fabiyi, Lagos, Nigeria.

Leave a Reply